Adventní kalendář 2018 – Pravidla soutěže

1.Pořadatel soutěže

1.1Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Adventní kalendář 2018“ (dále jen „soutěž“) je Lucie Osvaldová, sídlem Čechova 23, 370 01 České Budějovice, IČO: 02580926 (dále jako „pořadatel“).

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 1. 12. 2018 do 24. 12. 2018. Každý den běží jedna soutěž začínající v 00.00 a končící 23.59 tentýž den. Hned poté se zpřístupní další soutěž se stejným průběhem až do 24. prosince. POZOR! Soutěží se nelze zúčastnit zpětně. Soutěž pro daný den je vždy zveřejněna pod příslušným okénkem ve virtuálním adventním kalendáři.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni osoby blízké pořadateli ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky dané soutěžní otázky a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník se může účastnit více soutěží. Každý Účastník může vyhrát pouze jednou.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: vložte do komentáře odpověď na soutěžní otázku. Soutěžní otázka pro daný den je uvedena pod příslušným okénkem ve virtuálním adventním kalendáři.
4.2 Výherce bude vybrán z platných odpovědí náhodným výběrem. Započítávají se pouze komentáře u příslušného soutěžního článku na blogu. Žádné jiné cesty vyhlášení se nepočítají jako platné. Je povoleno soutěžit pouze jedním komentářem.
4.3 Účastník odpovídá za to, že soutěžní komentář splňuje následující podmínky: nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se Pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže je vloženo 30 balíčků s výhrami. Dopředu je tajné, co je obsahem balíčků.
5.2 Výhercem se stane 30 soutěžících, které Pořadatel vybere podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.
5.3 Pořadatel kontaktuje Výherce do e-mailu, který uvedl v komentáři jako kontakt, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude pořadatel potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.
5.4 Aby mohl Výherce získat cenu, musí doručit Pořadateli své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa).
5.5 Pokud Výherce nepošle Pořadateli údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit na výhercem udanou adresu, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit e-mailovou adresu Výherce na  stránce se soutěžním článkem.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky.
6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno, příjmení a emailová adresa a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2018.